P.T.A. MEMBERS LIST

15th
June
2016
Std. 1
Nursery

Teacher

P.T.A. Member's name

Rashmi Mrs. Mugdha Samant
Saripha Mrs. Vaishali Phadale
Benifer Mr. Vishal
Hemlata Mrs. Jasmine Jehangir

Jr. Kg

Teacher

P.T.A. Member's name

Bhanu Mrs. Supriya Tawde
Hetal Mrs. Sheetal Ghule
Sharalyn Mrs. Rashmi Mhaiskar
Mini Mrs. Ranjita Chatterjee
Vijayalaxmi Mrs. Julie Shastri

Sr. Kg

Teacher

P.T.A. Member's name

Jalpa Mrs. Shruti Kathuria
Jennifer Mrs. Rajashree Kamane
Annette Mrs. Shalini Kapoor
Meenakshi Mrs. Sheetal Mane

CALENDAR & EVENTS

Close X